Công văn V/v triển khai chiến dịch cấp tài khoản định danh điện tử
Ngày 26/04/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VŨ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /UBND

V/v triển khai chiến dịch cấp
tài khoản định danh điện tử

         Vũ Hòa, ngày 20   tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể;

- Các đ/c bí thư chi bộ , trưởng, phó thôn.

Thực hiện Công văn số 478/UBND-CAH ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương về việc triển khai chiến dịch cấp 140.000 tài khoản định danh điện tử; căn cứ chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân huyện giao, để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tham gia vào “chiến dịch” với mục tiêu cấp 3400 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã trước ngày 15/6/2023, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các Cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể, Các đ/c bí thư, trưởng, phó thôn quyết liệt thực hiện các nội dung sau:

1. Các đ/c bí thư, trưởng thôn:

- Ủy ban nhân dân xã phân bổ chỉ tiêu thu nhận 3400 tài khoản định danh điện tử cho công dân cho các thôn (theo Phụ lục kèm Công văn này). Căn cứ chỉ tiêu được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; nội dung kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngõ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

- Tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong cơ quan, đơn vị, phải đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử.

- Chỉ đạo các bộ phận phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vào nhiều khung giờ trong ngày, chú trọng tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan hướng dẫn người dân cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 nhanh gọn, hiệu quả.

2. Công an

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tuyên truyền, phân bổ chỉ tiêu vận động đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các cấp đoàn, hội cơ sở; theo dõi kết quả và đôn đốc các đoàn thể.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện của các thôn; tổng hợp, báo cáo kết quả về Công an huyện theo quy định.

- Hàng tuần, tổng hợp kết quả thực hiện của các thôn, báo cáo Ủy ban nhân dân xã để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chậm trễ trong thực hiện “chiến dịch” này.

3. Công chức Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh, trường học

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tài khoản định danh điện tử và “chiến dịch” cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã; tăng cường thời lượng, tin bài phổ biến về vai trò, ý nghĩa của tài khoản định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện. Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị có tài khoản định danh điện tử.

- Nhà trường tuyên truyền, đảm bảo 100% số học sinh cấp Trung học cơ sở đủ 14 tuổi có thẻ CCCD gắn chíp và đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử (nếu có số điện thoại cá nhân). Quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, trường học phải đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã, Hội Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh xã, Liên đoàn Lao động xã

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận trong việc thu nhận tài khoản định danh điện tử.

- Tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, hội viên đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử.

- Đoàn Thanh niên xã, Hội Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh xã, Liên đoàn Lao động xã phối hợp với Công an xã; căn cứ chỉ tiêu được giao để phân bổ chỉ tiêu tuyên truyền đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các cấp đoàn, hội cơ sở. Gửi bảng phân bổ chỉ tiêu về Công an xã trước ngày 25/4/2023 để theo dõi. Hàng tuần, thông tin về kết quả thực hiện với Công an xã để theo dõi.

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể khác

- Tổ chức quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, phải đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về giá trị, tiện ích của tài khoản định danh điện tử để toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia.

6. Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn nghiên cứu, đưa kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong “chiến dịch” này làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua năm 2023 của từng cán bộ, đảng viên và đơn vị trực thuộc.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đ/c cán bộ công chức, các ban ngàng, đoàn thể, các thôn triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân xã (qua Công an xã) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;;

- Lưu: VT, CAX.

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Nguyễn Văn Long

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác